Form Talysurf PGI NOVUS

先进的表面粗糙度、轮廓、三维表面及直径测量仪器

  • Form Talysurf PGI NOVUS +


    PGI NOVUS tip新型Form Talysurf® PGI NOVUS的核心部件是一款具有突破性意义的双向传感器。NOVUS传感器能够在正向和反向的两个方向上以相同的速度和精度测量直径、角度、表面粗糙度。查看详情